Jak zostać członkiem NSZZ Solidarność

 

Najprościej - zgłoś się do Przewodniczącego na Twoim Wydziale (poszukaj w Zakładka "Struktura Komisji Uczelnianej " lub w pionie Administracji lub też przyjdź osobiście do naszego biura związkowego Sekretariat: Pani Urszula Korbel, pok. 9 na parterze budynku Rektoratu, Al. Mickiewicza 21) gdzie otrzymasz do wypełnienia deklarację członkowską. Deklarację możesz także pobrać z naszej strony internetowej jako pliki: PDF lub Word.

Wypełnioną deklarację oddaj osobiście Przewodniczącemu na Twoim Wydziale lub w naszym biurze związkowym.

Z chwilą zatwierdzenia kandydatury na cyklicznym Zebraniu Komisji Uczelnianej korzystasz z wszelkich przywilejów przynależnych członkowi naszego Związku jak i zaczynasz realizować obowiązki z tego wynikające.


Obowiązki i przywileje członka

Prawa jakie posiada członek NSZZ „Solidarność”

  • Osoby zrzeszone w NSZZ „Solidarność” mogą liczyć na wsparcie w zakresie obrony swoich praw wobec pracodawcy oraz pomoc w przypadku pozostawania bez pracy w związku z prowadzoną działalnością związkową.
  • Związkowiec „S” ma prawo kandydować do władz związku oraz je wybierać.
  • Członek „S” powinien być informowany o decyzjach podjętych przez Związek oraz innych rozpoczętych przez niego działaniach.
  • Ma wgląd w dokumentację dotyczącą jego osoby oraz prawo uczestnictwa w zebraniach, na których podejmowane są dotyczące go decyzje.
  • Może występować z wnioskami do władz Związku.

Obowiązki członka NSZZ „Solidarność"

Związkowiec ma obowiązek przestrzegania prawa związkowego, uczestniczenia w zebraniach własnej organizacji związkowej lub innej, do której władz został wybrany.
Obowiązkiem jest regularne opłacanie składek członkowskich.
Członkostwo w NSZZ „Solidarność” wymaga również uczestniczenia w życiu związkowym, wszelkich akcjach organizowanych przez związek oraz nie podejmowania żadnych działań naruszających dobre imię związku.

 

Zasiłki statutowe dla członka Związku „S” na UR w Krakowie:

  • urodziny dziecka: 300,00 PLN
  • śmierć członka najbliższej rodziny: ojciec, matka, teściowie, dziecko: 300,00 PLN
  • śmierć członka Związku:  500,00 PLN

Zapomogi:

Wypłacane są raz w roku (co 12 miesięcy) w wysokości:  250,00 PLN, tylko na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub udokumentowanego zdarzenia losowego.

Tradycyjnie co roku na Święta Bożego Narodzenia członek Solidarności otrzymuje prezent rzeczowy.


Co to jest związek zawodowy?

Jest to samorządna organizacja zrzeszająca pracowników chcących współdziałać na rzecz zwiększenia przestrzegania praw pracowniczych i poprawy warunków socjalno-bytowych oraz obrony godności ludzi pracy.
Podstawowymi aktami regulującymi działalność związku zawodowego jest Ustawa o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 r. (Dz.U. z dn. 26 czerwca 1991 r.) oraz Statut NSZZ „Solidarność”. Prawem międzynarodowym, traktującym o związkach zawodowych, są konwencje nr 87 i 98 Międzynarodowej Organizacji Pracy.

 

   Pobierz formularz "Deklaracja członkowska"
   Pobierz formularz "Deklaracja członkowska "

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK